O projekcie

Przedmiot współpracy
Projekt wychodzi naprzeciw współczesnemu paradygmatowi inteligentnego rozwoju miasta dla wzmacniania i trwałego wykorzystywania zasobów przyrodniczych dla rozwoju miasta. 
Projekt został nakierowany na międzysektorową integrację działań różnych grup zawodowych wpływających na stan przyrody, jej ochrony, kształtowania zielonej infrastruktury miasta, usług ekosystemowych.
Różne grupy zawodowe bezpośrednio i pośrednio związane z gospodarką miejskimi terenami przyrodniczymi stają się coraz bardziej aktywne i świadome zmian, a dzięki włączeniu ich w proces gospodarowania zyskają dodatkową wiedzę i doświadczenie, które będą mogli wykorzystać w bezpośredniej aktywności.

Plan projektu
Prace w projekcie zostaną przeprowadzone zgodnie z metodyką opracowaną przez Główny Instytut Górnictwa opartą o cykl warsztatowy wspierany nowoczesnymi narzędziami i technikami szkoleniowymi. Zaplanowany charakter działań w projekcie niesie wielowymiarowy rezultat edukacyjny od teorii do praktyki polegający na wzajemnym uczeniu się i wymianie doświadczeń. Praca warsztatowa została zaplanowane w taki sposób, aby umożliwić wykorzystanie wiedzy wszystkich uczestników projektu, stworzyć sieć powiązań interesariuszy, w praktyce zastosować model partycypacji społecznej oraz wypracować konkretne rozwiązania dla danych terenów miast. 
Rytm prac będzie warunkowany zasadami bliskiej współpracy, gdzie kluczową rolę odgrywać będzie integracja i synteza różnorodnych podejść dla wspólnego opracowania „mapy drogowej” realizacji opcji zarządzaniami zasobami przyrody w mieście.  
Rezultaty wspólnej pracy zostaną opublikowane w ogólnodostępnym Poradniku: Jak współuczestniczyć w ochronie i korzystaniu z dobrodziejstw przyrody miasta? – poradnik integracji działań dla różnych grup zawodowych.
Harmonogram projektu zakłada dwuletnią współpracę zespołów miejskich i eksperckich z grupami interesariuszy.
Funkcję koordynacyjną w projekcie pełni Centrum Szkoleniowo-Informacyjne Głównego Instytutu Górnictwa, natomiast merytoryczną opiekę sprawuje zespół pracowników naukowych Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa.

Rezultaty i efekty
Dzięki udziałowi w projekcie można zdobyć praktyczne doświadczenie związane z:

  • zastosowaniem procedur partycypacyjnych,
  • wypracowaniem konsensusu i budową trwałej sieć współpracy pomiędzy użytkownikami danego terenu,
  • programowaniem scenariuszy ochrony i gospodarowania danym terenem przyrodniczym.

Mierzalnymi istotnymi rezultatami projektu będą wydawnictwa obejmujące: kompendium wiedzy, studium specjalistyczne oraz poradnik zawierający pełny zasób wiedzy w zakresie zarządzania 
i gospodarowania miejskimi zasobami przyrody.

Wartość projektu: 965 300,00 zł