Organizator

Główny Instytut Górnictwa to instytut badawczy, podporządkowany Ministrowi Energii, pracujący nie tylko na rzecz przemysłu górniczego, lecz także przedsiębiorstw różnych branż w tym małych i średnich, instytucji i urzędów administracji państwowej i samorządowej, partnerów zagranicznych.

Obecnie cztery podstawowe filary naszej działalności stanowią:

 • górnictwo,
 • inżynieria środowiska,
 • zagadnienia związane z jakością,
 • edukacja i szkolenia.

GIG jest jednym z najbardziej cenionych partnerów w takich obszarach działalności jak zagospodarowanie odpadów, recykling surowców, przeglądy energetyczne oraz modernizacja gospodarki energetycznej gmin i przedsiębiorstw, optymalizacja gospodarki wodno-ściekowej, monitoring środowiska, program Czystszej Produkcji, programy ekorozwoju gmin i regionów.

Problematyka edukacji i szkoleń zajmuje niezwykle ważne miejsce w perspektywach rozwoju Instytutu. Nowe rodzaje studiów podyplomowych, specjalistycznych szkoleń, kursów czy seminariów, podnoszące kwalifikacje pracowników, stawiają GIG, poza uczelniami, w gronie największych i najlepszych jednostek szkoleniowych na Śląsku.

Centrum Szkoleniowo-Informacyjne GIG jest wpisane do prowadzonej przez Prezydenta Miasta Katowice ewidencji placówek kształcenia ustawicznego, posiada akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzonego kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych, jest również wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Województwa Śląskiego prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach.

Prowadzący zajęcia

Zajęcia prowadzi multidyscyplinarny zespół specjalistów Zakładu Ochrony Wód Głównego Instytutu Górnictwa, posiadający bogate doświadczenie w zakresie praktyczne zarówno w pracach realizowanych dla aglomeracji, jak i na terenach o rozproszonej zabudowie. Prace i projekty badawcze realizowane przez Zespół, wykonywane są z zastosowaniem nowoczesnych technik informatycznych i graficznych (platformy GIS, modelowanie).

Pracownicy Zakładu posiadają doświadczenie w realizacji prac zleconych, w tym znaczące osiągnięcia w zakresie pozyskiwania środków na realizacje inwestycji zarówno z funduszy krajowych jak i zagranicznych (m.in. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Fundusz Spójności). Dodatkowo współpracują z renomowanymi ośrodkami naukowymi z kraju i zagranicy oraz doświadczonymi zespołami projektowo-technologicznymi przy realizacji projektów badawczych realizowanych w ramach programów operacyjnych, w tym Europejskiej Współpracy Terytorialnej (BSR, CE, INTERREG IVC) oraz programów ramowych.

Obszary aktywności Zakładu Ochrony Wód

 • Planowanie i wdrażanie rozwiązań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej z uwzględnieniem aspektów technicznych, ekologicznych i ekonomicznych.
 • Zarządzanie zasobami wodnymi.
 • Wdrażanie zintegrowanych narzędzi zarządzania środowiskiem.
 • Analizy dostępności zasobów wodnych (bilanse wodno-gospodarcze).
 • Wdrażanie ekoinnowacyjnych technologii w sektorze wodnym.
 • Systemy wspierające podejmowanie decyzji (DSS) w obszarze zarządzania gospodarką wodną.
 • Analizy scenariuszowe z wykorzystaniem metod foresight.
 • Środowiskowe oceny ryzyka.
 • Modele obiegu wody w obszarach miejskich i wiejskich.
 • Systemowe rozwiązania w zakresie zarządzania środowiskiem (opłaty za usługi środowiskowe tzw. PES).
 • Współpraca z sektorem MŚP w zakresie innowacji technologicznych oraz pozyskiwania funduszy.
 • Wycena ekonomiczna strat środowiskowych będących wynikiem działań inwestycyjnych oraz antropopresji.

Wsparcie eksperckie

Uczestnikom szkoleń oferujemy udzielenie merytorycznego wsparcia eksperckiego za pośrednictwem strony internetowej. Nasi specjaliści odpowiedzą na Państwa pytania również drogą telefoniczną.

Kontakt

Zakład Ochrony Wód
Główny Instytut Górnictwa

Plac Gwarków 1
40-166 Katowice
tel.: 32 259 24 52, 32 259 27 02, 32 259 24 61
fax: 32 259 21 54